Nanotehnologiýalar barlaghanasy

Nanoölçegli örtükleri almak we nanobölejikleri sintezlemek, täze häsiýetli materiallary döretmek we fotoöwrüji gurluşlary taýýarlamak boýunça ylmy-barlag işleri alyp barýar.

Dürli metallaryň nanobölejiklerini almak, uglerod nanoturbalary sintezlemek hem-de şolaryň esasynda ýurdumyzda öndürilýän önümleriň hilini ýokarlandyrmakda nanogoşundy hökmünde ylmy-barlag işleri geçirilýär. Dürli metallaryň, oksidleriň we gün elementleriň ýuka gatlaklaryny molekulýar şöhler epitaksiýa, termiki bugartma usullary bilen alynýar. Barlaghanada ornaşdyrylan 1000 esse ulaltmaga ukyply optiki sanly mikroskop, 25000 esse ulaltmaga ukyply optiki sanly 3D lazer mikroskop, skanirleýji elektron mikroskop, atom güýç mikroskoplaryň kömegi bilen doly derejede mikroskopiýa barlaglary geçirilýär.

  • Tekstil we mata önümleriniň barlaglary: süýümiň galyňlygy, süýümleriň aralyklarynyň boşluklarynyň diametri, matanyň galyňlygy;
  • Gaty gurluşly nusgalaryň mikroskop barlaglary: nusganyň himiki düzümini anyklamak, nusganyň üstüniň nanoderejedäki şekilini almak, nusganyň element kartografiýasyny öwrenmek;
  • Ýerli çig mallardan uglerod nanoturbalaryny almak: goşundy hökmünde dürli önümleriň dürli häsiýetlerini ýokarlandyrmak üçin;
  • Dürli metallaryň suwuklykda nanobölejiklerini almak: goşundy hökmünde dürli önümleriň dürli häsiýetlerini ýokarlandyrmak üçin.