Maglumat howpsuzlygy we aragatnaşyk tehnologiýalary barlaghanasy

Informasion-kommunikasion ulgamlar bilen torlaryň integrirlenilişi, matematiki modeller we usullar, informatikanyň we informasion tehnologiýalaryň nazary esaslary, maglumatlary ýygnamagyň, saklamagyň, gözlemegiň, gaýtadan işlemegiň, üýtgetmegiň, şekillendirmegiň, goramagyň we geçirmegiň informasion tehnologiýalary boýunça ylmy-amaly barlaglary ýerine ýetirýär.

Maglumat howpsuzlygy we aragatnaşyk tehnologiýalary barlaghanasyna “Türkmenaragatnaşyk” agentliginden Kiber howpsuzlyk babatynda işleri amala aşyrmaga hukuk berýän №1-11-20-83 (05.05.2021ý.) belgili ygtyyarnama alyndy. Ygtyýarnama esasynda ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň görnüşleri:

  • ERDU (elektron resminama dolanşygy ulgamy);
  • Web saýtlary döretmek (adaty we ýöriteleşdirilen);
  • Mobil programmalary döretmek;
  • Saýtlary hostingde ýerleşdirmek kömegi;
  • IT ulgamynda maslahat bermek;
  • Usulyýetleri işläp düzmek;
  • 3D dizaýn we 3d çap etmek;
  • Awtomatlaşdyrylan çözgütleri işläp düzmek;
  • Serwerleri gurnamak we sazlamak (Windows we Linux);
  • Kompýuter torlaryny gurnamak we sazlamak (Routing Switching)

“Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna” we “Türkmenaragatnaşyk” agentligi tarapyndan tassyklanan “Elektron resminamalar dolanşygy ulgamynyň tehniki ýumuşynyň” talaplaryna laýyklykda edara-kärhanalaryň elektron resminama dolanyşygy ulgamy işlenip düzüldi we TYA-nyň merkezi edarasynyň, ylmy institutlarynyň we Tehnologiýalar merkeziniň içerki torunda ornaşdyryldy.

Şeýle hem, Barlaghananyň hünärmenleri tarapyndan Tehnologiýalar merkeziniň wirtual muzeýi işlenip düzüldi.

Habarlaşmak üçin: 39-84-64.