Merkezi barlaghana

Kärhanalaryň we guramalaryň talap edýän düýpli ylmy barlaglaryny geçirmäge we önümçiligiň çylşyrymly amaly meselelerini çözmäge ukyply ylmy meýdança hökmünde çykyş edýär. Barlaghananyň iň öňdebaryjy enjamlar bilen enjamlaşdyrylmagy nano-, bio-, fiziki-himiki, himiki, mikroskopiki barlaglary geçirmäge mümkinçilik berýär.

  • Suwuň analizi: ionlara;
  • Topragyň analizi: element analizi;
  • Efir ýaglarynyň analizi: düzümi;
  • Ýag kislotalarynyň analizi: düzümi;
  • Suw mukdar analizi: nebitde;
  • Mukdar analizi: nebitiň mehaniki garyndylarynyň, topragyň uglewodorodynyň;
  • Termograwimetrik barlaglary: duzlaryň, minerallaryň;
  • Iýmit önümleriniň barlaglary, düzümindäki: pestisite, spirte;
  • Spirtiň analizi: düzümi.